Daftar Asesor

Daftar Nama Asesor

NO.NO REGISTRASINAMANO SERTIFIKATNO BLANKOMasa berlaku
NO.:
1
NO REGISTRASI:
MET. 000.001955.2016
NAMA:
Badrus Zaman, M.Kom., M.Cs.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0038856 2016
NO BLANKO:
2884036
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
2
NO REGISTRASI:
MET. 000.001958 2016
NAMA:
Taufik, S.T., M.Kom
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0038859 2016
NO BLANKO:
2884039
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
3
NO REGISTRASI:
MET. 000.001959 2016
NAMA:
Eto Wuryanto
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0038860 2016
NO BLANKO:
2884040
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
4
NO REGISTRASI:
MET. 000.001960 2016
NAMA:
Barry Nuqoba, S. Si., M.Kom
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0038861 2016
NO BLANKO:
2884041
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
5
NO REGISTRASI:
MET. 000.001956 2016
NAMA:
Nasa Zata Dina
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0038857 2016
NO BLANKO:
2884037
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
6
NO REGISTRASI:
MET. 000.001953 2016
NAMA:
Ira Puspitasari, Ph.D
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0038854 2016
NO BLANKO:
2884034
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
7
NO REGISTRASI:
MET. 000.001957 2016
NAMA:
Faried Effendy
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0038858 2016
NO BLANKO:
2884038
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
8
NO REGISTRASI:
MET. 000.001961 2016
NAMA:
Purbandini, S.Si, M.Kom
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0038862 2016
NO BLANKO:
2884042
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
9
NO REGISTRASI:
MET. 000.002891 2016
NAMA:
Dessy Harisanty, S.Sos., MA.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0040186 2016
NO BLANKO:
2929366
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
10
NO REGISTRASI:
MET. 000.002889 2016
NAMA:
Endang Fitriyah Mannan, S.Sos., M.Hum
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0040184 2016
NO BLANKO:
2929364
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
11
NO REGISTRASI:
MET. 000.002890 2016
NAMA:
Nove Eka Variant Anna, S.Sos.,MIMS
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0040185 2016
NO BLANKO:
2929365
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
12
NO REGISTRASI:
MET. 000.002895 2016
NAMA:
Ario Imandiri, dr.,Sp.Ak.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0040190 2016
NO BLANKO:
2929370
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
13
NO REGISTRASI:
MET. 000.002892 2016
NAMA:
Maya Septriana, S.Si.,Apt.,M.Si
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0040187 2016
NO BLANKO:
2929367
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
14
NO REGISTRASI:
MET. 000.002894 2016
NAMA:
Dr. Sedianingsih, S.E. M.Si., Ak.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0040189 2016
NO BLANKO:
2929369
Masa berlaku:
2019-04-20
NO.:
15
NO REGISTRASI:
MET. 000.009896 2017
NAMA:
Dr. Sri Sumarsih, M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063258 2017
NO BLANKO:
3623152
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
16
NO REGISTRASI:
MET. 000.009907 2017
NAMA:
Drs. Sofijan Hadi, M.Kes.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063269 2017
NO BLANKO:
3623163
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
17
NO REGISTRASI:
MET. 000.009897 2017
NAMA:
Dr. Khusnul Ain, M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063259 2017
NO BLANKO:
3623153
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
18
NO REGISTRASI:
MET. 000.009908 2017
NAMA:
Akif Rahmatillah, S.T., M.T.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063270 2017
NO BLANKO:
3623164
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
19
NO REGISTRASI:
MET. 000.009909 2017
NAMA:
Sri Endah Kinasih, S.Sos., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063271 2017
NO BLANKO:
3623165
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
20
NO REGISTRASI:
MET. 000.009910 2017
NAMA:
Ali Sahab, S.IP., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063272 2017
NO BLANKO:
3623166
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
21
NO REGISTRASI:
MET. 000.009898 2017
NAMA:
Dr. Erna Setijaningrum, S.IP., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063260 2017
NO BLANKO:
3623154
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
22
NO REGISTRASI:
MET. 000.009899 2017
NAMA:
Nurul Ratna Sari, S.IP., M.Comm.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063261 2017
NO BLANKO:
3623155
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
23
NO REGISTRASI:
MET. 000.009911 2017
NAMA:
Dr. Sri Endah Nurhidayati, S.Sos., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063273 2017
NO BLANKO:
3623168
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
24
NO REGISTRASI:
MET. 000.009900 2017
NAMA:
Novianto Edi Suharno, SST Par.,M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063262 2017
NO BLANKO:
3623156
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
25
NO REGISTRASI:
MET. 000.009901 2017
NAMA:
Andy Umardiono, S.Sos., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063263 2017
NO BLANKO:
3623157
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
26
NO REGISTRASI:
MET. 000.009902 2017
NAMA:
Erwin Dyah Nawawinetu, dr., M.Kes.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063264 2017
NO BLANKO:
3623158
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
27
NO REGISTRASI:
MET. 000.009912 2017
NAMA:
Fadilatus Sukma Ika Noviarmi, S.KM., M.KL.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063274 2017
NO BLANKO:
3623167
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
28
NO REGISTRASI:
MET. 000.009903 2017
NAMA:
Lailatul Muqmiroh, dr., SpRad (K)
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063265 2017
NO BLANKO:
3623159
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
29
NO REGISTRASI:
MET. 000.009913 2017
NAMA:
Rahmat Yuliawan, S.E, M.M.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063275 2017
NO BLANKO:
3623169
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
30
NO REGISTRASI:
MET. 000.009914 2017
NAMA:
Dian Yulie Reindrawati, S.Sos., M.M., Ph.D.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063276 2017
NO BLANKO:
3623170
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
31
NO REGISTRASI:
MET. 000.009915 2017
NAMA:
Eka Saputra, S.Pi., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063277 2017
NO BLANKO:
3623171
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
32
NO REGISTRASI:
MET. 000.009904 2017
NAMA:
Dwi Yuli Pujiastuti, S.Pi., MP., MSc.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063266 2017
NO BLANKO:
3623160
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
33
NO REGISTRASI:
MET. 000.009916 2017
NAMA:
Luthfiana Aprilianita Sari, S.Pi., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063278 2017
NO BLANKO:
3623172
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
34
NO REGISTRASI:
MET. 000.009917 2017
NAMA:
Daruti Dinda Nindarwi, S.Pi., M.P.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063279 2017
NO BLANKO:
3623173
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
35
NO REGISTRASI:
MET. 000.009905 2017
NAMA:
Mohammad Faizal Ulkhaq, S.Pi., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063267 2017
NO BLANKO:
3623161
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
36
NO REGISTRASI:
MET. 000.009906 2017
NAMA:
Suciyono, S.St.Pi., M.P.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0063268 2017
NO BLANKO:
3623162
Masa berlaku:
2020-12-06
NO.:
37
NO REGISTRASI:
MET. 000.003976 2018
NAMA:
Nina Nurmalia Dewi, S.Pi., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070964 2018
NO BLANKO:
3888135
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
38
NO REGISTRASI:
MET. 000.003972 2018
NAMA:
Dr. Akhmad Taufiq Mukti, S.Pi., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070960 2018
NO BLANKO:
3888131
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
39
NO REGISTRASI:
MET. 000.003977 2018
NAMA:
Darmawan Setia Budi, S.Pi., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070965 2018
NO BLANKO:
3888136
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
40
NO REGISTRASI:
MET. 000.003978 2018
NAMA:
Hapsari Kenconojati, S.Si., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070966 2018
NO BLANKO:
3888137
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
41
NO REGISTRASI:
MET. 000.003973 2018
NAMA:
Dr. Miratul Khasanah, M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070961 2018
NO BLANKO:
3888132
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
42
NO REGISTRASI:
MET. 000.003965 2018
NAMA:
Siti Eliana Rochmi, drh., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070953 2018
NO BLANKO:
3888124
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
43
NO REGISTRASI:
MET. 000.003964 2018
NAMA:
Agung Budianto Achmad, drh., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070952 2018
NO BLANKO:
3888123
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
44
NO REGISTRASI:
MET. 000.003962 2018
NAMA:
Dr. H. Heru Tjaraka, SE., M.Si., BKP., AK., CA
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070950 2018
NO BLANKO:
3888121
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
45
NO REGISTRASI:
MET. 000.003963 2018
NAMA:
Prinintha Nanda Soemarsono, S.A., M.A.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070951 2018
NO BLANKO:
3888122
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
46
NO REGISTRASI:
MET. 000.003960 2018
NAMA:
Niluh Putu Dian Rosalina Handayani Narsa, SA., M.Sc.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070948 2018
NO BLANKO:
3888119
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
47
NO REGISTRASI:
MET. 000.003961 2018
NAMA:
Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070949 2018
NO BLANKO:
3888120
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
48
NO REGISTRASI:
MET. 000.003971 2018
NAMA:
Tuwanku Aria Auliandri, S.E., M.Sc
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070959 2018
NO BLANKO:
3888130
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
49
NO REGISTRASI:
MET. 000.003970 2018
NAMA:
Dr. Wisudanto, SE., MM.,CFP
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070958 2018
NO BLANKO:
3888129
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
50
NO REGISTRASI:
MET. 000.003969 2018
NAMA:
Febriana Wurjaningrum, S.E., M.T.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070957 2018
NO BLANKO:
3888128
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
51
NO REGISTRASI:
MET. 000.003975 2018
NAMA:
Heru Pramono, S.Pi., M.Biotech
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070963 2018
NO BLANKO:
3888134
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
52
NO REGISTRASI:
MET. 000.003974 2018
NAMA:
Annur Ahadi Abdillah, S.Pi., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070962 2018
NO BLANKO:
3888133
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
53
NO REGISTRASI:
MET. 000.003967 2018
NAMA:
Dr. Irham Zaki, S.Ag, M.EI
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070955 2018
NO BLANKO:
3888126
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
54
NO REGISTRASI:
MET. 000.003966 2018
NAMA:
Dr. Atina Shofawati, S.E., M.Si
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070954 2018
NO BLANKO:
3888125
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
55
NO REGISTRASI:
MET. 000.003968 2018
NAMA:
Lina Nugraha Rani, S.E., M.SEI
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070956 2018
NO BLANKO:
3888127
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
56
NO REGISTRASI:
MET. 000.003940 2018
NAMA:
Nur Emma Suriani, S.Sos., M.Si
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070928 2018
NO BLANKO:
3888099
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
57
NO REGISTRASI:
MET. 000.003950 2018
NAMA:
Ratih Damayanti, S.KM, M.Kes
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070938 2018
NO BLANKO:
3888109
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
58
NO REGISTRASI:
MET. 000.003951 2018
NAMA:
Tofan Agung Eka P.,S.Kep.M.KKK
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070939 2018
NO BLANKO:
3888110
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
59
NO REGISTRASI:
MET. 000.003952 2018
NAMA:
Muhammad Nilzam Aly, S.Hum., MSc.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070940 2018
NO BLANKO:
3888111
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
60
NO REGISTRASI:
MET. 000.003942 2018
NAMA:
Nuruddin, SS., MA
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070930 2018
NO BLANKO:
3888101
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
61
NO REGISTRASI:
MET. 000.003953 2018
NAMA:
Dwi Wahyu Indriati, S.Si., P,hD
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070941 2018
NO BLANKO:
3888112
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
62
NO REGISTRASI:
MET. 000.003954 2018
NAMA:
Diyantoro, drh., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070942 2018
NO BLANKO:
3888113
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
63
NO REGISTRASI:
MET. 000.003943 2018
NAMA:
Aji Akbar Firdaus, S.T., M.T.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070931 2018
NO BLANKO:
3888102
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
64
NO REGISTRASI:
MET. 000.003944 2018
NAMA:
Riky Tri Yunardi, S.T., M.T.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070932 2018
NO BLANKO:
3888103
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
65
NO REGISTRASI:
MET. 000.003945 2018
NAMA:
Risalatul Latifah, S.Si, M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070933 2018
NO BLANKO:
3888104
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
66
NO REGISTRASI:
MET. 000.003955 2018
NAMA:
Ragil Tri Atmi, S.IIP., MA
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070943 2018
NO BLANKO:
3888114
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
67
NO REGISTRASI:
MET. 000.003946 2018
NAMA:
Riska Nur Rosyidiana, SE., M.Ak
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070934 2018
NO BLANKO:
3888105
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
68
NO REGISTRASI:
MET. 000.003947 2018
NAMA:
Siti Nuraini, SE., ME
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070935 2018
NO BLANKO:
3888106
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
69
NO REGISTRASI:
MET. 000.003948 2018
NAMA:
Riski Isminar Ardianti, S.E., M.Ec.Dev
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070936 2018
NO BLANKO:
3888107
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
70
NO REGISTRASI:
MET. 000.003949 2018
NAMA:
Novyandri Taufik Bahtera, S.E., M.Sc.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070937 2018
NO BLANKO:
3888108
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
71
NO REGISTRASI:
MET. 000.003956 2018
NAMA:
Endang Gunarti, Dra., M.I.Kom
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070944 2018
NO BLANKO:
3888115
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
72
NO REGISTRASI:
MET. 000.003957 2018
NAMA:
Dyah Puspitasari Srirahayu, S.Kom., M.Hum
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070945 2018
NO BLANKO:
3888116
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
73
NO REGISTRASI:
MET. 000.003958 2018
NAMA:
Imam Yuadi, S.Sos., M.MT., PhD.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070946 2018
NO BLANKO:
3888117
Masa berlaku:
2021-07-04
NO.:
74
NO REGISTRASI:
MET. 000.003959 2018
NAMA:
Dr. Tri Soesantari, Dra., M.Si.
NO SERTIFIKAT:
93000 2419 0070947 2018
NO BLANKO:
3888118
Masa berlaku:
2021-07-04